Mobile App Privacy Policy

Language: English

Last Updated 22, November 2022.

Monotik Digital. This Service is provided by Monotik Digital at no cost and is intended for use as is.

This page is used to inform visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service.

If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that we collect is used for providing and improving the Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at Monotik Digital unless otherwise defined in this Privacy Policy.

Information Collection and Use

For a better experience, while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information. The information that we request will be retained by us and used as described in this privacy policy.

The app does use third party services that may collect information used to identify you.

Link to privacy policy of third party service providers used by the app

Log Data

We want to inform you that whenever you use our Service, in a case of an error in the app we collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing our Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Cookies

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device’s internal memory.

This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.

Service Providers

We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

  • To facilitate our Service;
  • To provide the Service on our behalf;
  • To perform Service-related services; or
  • To assist us in analyzing how our Service is used.

We want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’s Privacy

These Services do not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13. In the case we discover that a child under 13 has provided us with personal information, we immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact us so that we will be able to do necessary actions.

Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately after they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us on:monotikdigital@gmail.com

Српски језик

Ажурирано 22. новембар 2022.

Monotik Digital. Ову услугу пружа Monotik Digital без трошкова и намењена је за употребу у било којем облику.

Ова страница се користи за информисање посjетилаца о нашим правилима за прикупљање, коришћење и откривање личних података ако је неко одлучио да користи нашу услугу.

Ако одлучите да користите нашу услугу, онда пристајете на прикупљање и коришћење информација у вези са овом политиком. Лични подаци које прикупљамо користе се за пружање и унапређење услуге. Нећемо користити или дjeлити ваше податке ни са ким, осим како је описано у овој политици приватности.

Изрази који се користе у овим Правилима о приватности имају исто значење као у нашим Условима и одредбама, а то је доступно у Monotik Digital, осим ако је другачије наведено у овим Правилима о приватности.

Прикупљање и употреба података

За боље искуство, током коришћења наше услуге, можда ћемо захтjевати да нам доставите одређене личне податке. Информације које тражимо задржават ћемо и користити их како је описано у овој политици приватности.

Апликација користи услуге трећих страна које могу прикупљати информације које се користе за идентификацију.

Веза са политикама приватности пружалаца услуга трећих страна које користи апликација

Подаци података

Желимо вас обавестити да кад год користимо нашу услугу у случају грешке у апликацији на ваш телефон зовемо Подаци података прикупљамо податке и податке (преко производа трећих страна). Ове информације дневника могу обухватати информације попут Интернет протокола вашег уређаја (“ИП”), имена уређаја, верзије оперативног система, конфигурације апликације када користите нашу услугу, времена и датума ваше употребе услуге и друге статистике.

Kекси

Колачићи су датотеке са малом количином података, које се обично користе као анонимни јединствени идентификатори. Оне се шаљу вашем прегледачу са веб локација које посећујете и смештају се у унутрашњу меморију уређаја.

Ова услуга не користи изричито ове колачиће. Међутим, апликација може користити код треће стране и библиотеке које користе колачиће за прикупљање информација и побољшање својих услуга. Имате могућност да прихватите или одбијете ове колачиће и знате када се колачић шаље на ваш уређај. Ако одлучите да одбијете наше колачиће, можда нећете моћи да користите неке диjeлове ове услуге.

Проваjдери

Треће и физичке особе можемо ангажовати из следећих разлога:

  • Да бисмо олакшали нашу услугу;
  • Да пружамо услугу у наше име;
  • Пружање услуга у вези с услугама; или
  • Да бисмо нам помогли да анализирамо како користимо нашу услугу.

Желимо да обавиjестимо кориснике ове услуге да ове треће стране имају приступ вашим личним подацима. Разлог је извршавање задатака који су им додељени у наше име. Међутим, они су дужни да податке не откривају или користе у друге сврхе.

Cигурност

Цијенимо ваше повјерење у пружање ваших личних података, зато се трудимо да користимо комерцијално прихватљива средства заштите. Али имајте на уму да ниједан начин преноса путем Интернета или начин електронског складиштења није 100% сигуран и поуздан и не можемо гарантовати његову апсолутну сигурност.

Линкови до других веб локација

Ова услуга може садржати везе до других веб локација. Ако кликнете на везу треће стране, бићете преусмерени на ту локацију. Имајте на уму да не управљамо овим спољним веб локацијама. Из тог разлога, топло вас охрабрујемо да погледате Политику приватности ових веб локација. Ми немамо контролу над и не преузимамо одговорност за садржај, политике приватности или праксе било које треће стране или услуга.

Дjечиjа приватност

Ове услуге нису намењене особама млађим од 13 година. Ми свjесно не прикупљамо личне податке од диjеце млађе од 13 година. Ако установимо да нам је диjете млађе од 13 година пружило личне податке, одмах га бришемо са наших сервера. Ако сте родитељ или старатељ и свиjесни сте да нам је ваше диjете пружило личне податке, обратите нам се како бисмо предузели потребне мjере.

Измjене у овоj политици приватности

С времена на врijеме можемо да ажурирамо своју Политику приватности. Због тога се савjетује да редовно прегледате ову виjест за било какве промjене. Обавjештаваћемо вас о свим промjенама тако што ћемо на овој страници објавити нову Политику приватности. Те промjене ступају на снагу одмах након што буду објављене на овој страници.

Ако имате било каквих питања или приjедлога у вези са нашом политиком приватности, не устручавајте се да нас контактирате на:monotikdigital@gmail.com