Mobile App Terms of Use

Language: English

These Terms of Use come into force on 22, November 2021.

By downloading or using the App, these terms will automatically apply to you – so you should make sure you read them carefully before using the App.

Disclaimer

Monotik Digital the developer of this application cannot in any way be responsible for any problems caused by the use of this application, direct or indirect damage/loss suffered by an individual/company due to the use of this application. This is an informational application and you use it at your own risk.

The application stores and processes the personal data you have given us for the purpose of providing our service. It is your responsibility to protect your phone and access to the app. Therefore, we recommend you not to jailbreak or root your phone, which is the process of removing software restrictions and limitations imposed by your device’s official operating system. This could make your phone vulnerable to malware/viruses/malware, compromise your phone’s security features, and it could mean the app won’t work properly or at all.

The application uses third-party services that declare their own terms and conditions.

Link to terms and conditions of third party service providers used by the app:

You should be aware that there are certain things that Monotik Digital will not be responsible for. Certain features of the app require the app to have an active internet connection. The connection may be Wi–Fi or provided by your mobile network provider, but Monotik Digital cannot take responsibility for the application not working with full functionality if you do not have access to Wi–Fi and do not have any of your data remaining.

If you use the app outside of a Wi-Fi area, please note that the terms of your contract with your mobile network provider will still apply. Therefore, your mobile operator may charge you data charges for the duration of the connection while accessing the application or other third-party fees. By using the App, you accept responsibility for all such charges, including data roaming charges if you use the App outside of your home area (ie Region or Country) without turning off data roaming. If you are not the bill payer for the device on which you are using the app, please note that we assume you have received permission from the payer to use the app.

Similarly, Monotik Digital cannot always take responsibility for how you use the application, ie. You must ensure that your device remains charged – if it runs out of battery and you cannot turn it on to use the service, Monotik Digital cannot accept responsibility.

Given Monotik Digital’s responsibility for your use of the App, when you use the App, it is important to note that while we strive to ensure that it is always up-to-date and correct, we rely on third parties to provide us with information in order to make it available to you. Monotik Digital assumes no responsibility for any loss, direct or indirect, that you experience as a result of your complete reliance on this application functionality.

Changes to these Terms and Conditions

We may update our Terms and Conditions from time to time. Therefore, you are advised to periodically review this page for changes. We will notify you of any changes by posting new Terms and Conditions on this page.

Contact us

If you have any questions or suggestions about our Terms and Conditions, please do not hesitate to contact us at: [email protected]

Српски језик

Ови Услови кориштења ступају на снагу 22. новембра 2021.

Преузимањем или кориштењем апликације ови ће се увјети аутоматски примијенити на вас – стога бисте требали бити сигурни да сте их пажљиво прочитали прије кориштења апликације.

Одрицање одговорности

Monotik Digital програмер ове апликације ни на који начин не може бити одговоран за било које проблеме узроковане кориштењем ове апликације, директну или индиректну штету/губитак који је претрпио појединац/компанија због кориштења ове апликације. Ово је информативна апликација и користите ју на властиту одговорност.

Апликација похрањује и обрађује особне податке које сте нам дали ради пружања наше услуге. Ваша је одговорност да заштитите телефон и приступ апликацији. Стога вам препоручујемо да не бјежите из затвора или не коријените свој телефон, што је процес уклањања софтверских ограничења и ограничења која намеће службени оперативни систем вашег уређаја. То би могло учинити ваш телефон рањивим на злонамјерни софтвер/вирусе/злонамјерне програме, угрозити сигурносне функције вашег телефона, а то би могло значити да апликација неће радити исправно или уопће неће радити.

Апликација користи услуге трећих страна које изјављују властите одредбе и увјете.

Веза на одредбе и увјете пружатеља услуга трећих страна које користи апликација:

Морате бити свјесни да постоје одређене ствари за које Monotik Digital неће преузети одговорност. Одређене функције апликације захтијевају да апликација има активну интернетску везу. Веза може бити Wi-Fi или ју је пружио ваш пружатељ мобилне мреже, али Monotik Digital не може преузети одговорност за то да апликација не ради са пуном функционалношћу ако немате приступ Wi–Fi–ју, а немате преосталог дијела ваших података.

Ако апликацију користите изван подручја с Wi-Fi-јем, имајте на уму да ће се и даље примјењивати увјети уговора с пружатељем мобилне мреже. Због тога ће вам ваш мобилни оператер можда наплатити трошкове података за вријеме трајања везе док приступате апликацији или друге накнаде трећих страна. Кориштењем апликације прихваћате одговорност за све такве трошкове, укључујући накнаде за роаминг података ако апликацију користите изван свог матичног подручја (тј. Регије или земље) без искључивања податковног роминга. Ако нисте обвезник плаћања рачуна за уређај на којем користите апликацију, имајте на уму да претпостављамо да сте од обвезника плаћања добили дозволу за кориштење апликације.

Слично томе, Monotik Digital не може увијек преузети одговорност за начин на који користите апликацију, тј. Морате се побринути да ваш уређај остане напуњен – ако му се испразни батерија и не можете га укључити да бисте користили услугу, Monotik Digital не може прихватити одговорност.

С обзиром на одговорност Monotik Digital-a за ваше кориштење апликације, када користите апликацију, важно је имати на уму да, иако настојимо осигурати да је увијек ажурирана и исправна, ослањамо се на треће стране да нам дате информације како бисмо вам их учинили доступнима. Monotik Digital не преузима никакву одговорност за било какав губитак, изравни или неизравни, који доживите као резултат потпуног ослањања на ову функционалност апликације.

Измене ових Услова и одредби

С времена на вријеме можемо ажурирати наше Услове и одредбе. Стога вам се савјетује да повремено прегледавате ову страницу ради измјена. Обавијестит ћемо вас о свим промјенама објављивањем нових Услова и одредби на овој страници.

Контактирај нас

Ако имате питања или приједлоге о нашем Увјети и одредбе, не устручавајте се контактирати нас на:[email protected]